Online formulář

 1. 1. Vyplníte formulář Stačí jen několik údajů. Připravte si doklad totožnosti, číslo mobilu a e-mail.
 2. 2. Zkontrolujete údaje V jednoduchém přehledu si zkontrolujete správnost vyplněných údajů.
 3. 3. Odešlete smlouvu Po odeslání se s vámi spojíme a dohodneme termín návštěvy kurýra pro podpis smlouvy.

Rodné číslo (nevyplňujte pokud jste cizinec
bez rodného čísla)

Zadejte své rodné číslo nebo rodné číslo osoby, pro kterou spoření uzavíráte.

/

Údaje o klientovi

Vyplňte prosím základní udaje klienta stavebního spoření.

Své jméno a příjmení zadejte i s diakritikou. Pokud máte dvě příjmení, zadejte je za sebe.

Politicky exponovaná osoba: Klient prohlašuje, že je/není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. Pokud se jí v průběhu smluvního vztahu stane, zavazuje se o tom spořitelnu informovat.

Cizinec

Vzhledem k uvedené státní příslušnosti, prosím, doplňte několik dalších polí.

Adresa trvalého pobytu klienta

Zadejte prosím adresu aktuálního místa trvalého bydliště.

Kontaktní údaje klienta

Díky těmto údajům získáte všechny důležité informace včas.

Zákonný zástupce

Dle rodného čísla uzavíráte smlouvu pro osobu mladší 18 let.

Vyplně tedy prosím základní informace o zákonném zástupci.

/

Zákonný zástupce - Cizinec

Vzhledem k uvedené státní příslušnosti, prosím, doplňte několik dalších polí.

Trvalé bydliště zákonného zástupce

Zadejte prosím adresu aktuálního místa trvalého bydliště.

Kontaktní údaje zákonného zástupce

Díky těmto údajům získáte všechny důležité informace včas.

Totožnost zákonného zástupce

Uvedené údaje budou sloužit k Vaší jednoznačné identifikaci jak při podpisu smlouvy, tak i v průběhu spoření.

Spoření

Sami zvolte částku, kterou chcete naspořit a jaký bude měsíční vklad.

Více o podmínkách stavebního spoření
Minimální měsíční vklad:

Stavební spoření a zřízení účtu je v souladu se zde uvedenými podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření a zákonem o stavebním spoření, zejména na straně jedné povinnost banky zřídit a vést klientovi účet stavebního spoření, úročit zůstatek na účtu klienta, zajistit klientovi poskytnutí státní podpory, pokud klient splní podmínky zákona o stavebním spoření, a poskytnout mu úvěr na financování bytových potřeb po splnění podmínek zákona o stavebním spoření a Všeobecných podmínek, a na straně druhé povinnost klienta ukládat vklady na účet klienta a platit úhrady za služby poskytnuté bankou dle Sazebníku úhrad za poskytované služby.

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého bydliště)

Adresa bydliště,tj. adresa pro doručování korespondence, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu (korespondence bude zasílána na jméno a příjmení klienta na níže uvedenou adresu).

Poznámka

Pokud máte dotaz či komentář prosím využijte tohoto políčka.

Klient tímto prohlašuje, že:

1.

byl seznámen i s ustanovením smlouvy, která jsou uvedena na straně druhé této smlouvy, se všeobecnými podmínkami, Sazebníkem, Oznámením a výše uvedenými přílohami k této smlouvě, přičemž vše je přiloženo k této smlouvě a je její nedílnou součástí, obsahu rozumí a souhlasí s ním, jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen a potvrzuje jejich převzetí,

2.

byl seznámen zejména s důležitými ustanoveními uvedenými v Čl. 26 Všeobecných podmínek, která mu byla srozumitelně vysvětlena, rozumí jim a výslovně je přijímá,

3.

byl seznámen a souhlasí s tím, že banka je oprávněna navrhovat změny Všeobecných podmínek dle jejich čl. 8 zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo na změny realizované v souvislosti se změnou strategie, postupů nebo mechanismů zavedených bankou, zajišťující její bezpečný a spolehlivý provoz a krytí rizik.

4.

byl seznámen s tím, že případné spory vzniklé z této smlouvy je možné řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančího arbitra (více na finarbitr.cz)

5.

byl seznámen se systémem pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu a potvrzuje jeho převzetí (více na www.rsts.cz/pojisteni-vkladu)

6.

souhlasí s tím, aby jeho níže uvedený podpis sloužil jako podpisový vzor pro účely dalších jednání a komunikace s bankou,

7.

souhlasí s poskytnutím osobních údajů dle odst. 8.4 níže uvedených doplňujících podmínek

Zpět na hlavní stranu

Doplňující podmínky
 1. Některá ustanovení o úročení
  1. Banka má právo jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, pokud klient nepřijal nabídku přidělení cílové částky dle Čl. 12 Všeobecných podmínek a současně od uzavření smlouvy uplynulo alespoň 72 měsíců, a to i opakovaně. Úroková sazba z vkladů a úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření mohou být změněny počínaje kalendářním měsícem následujícím po splnění obou uvedených podmínek.
  2. V případě, že banka uplatní své oprávnění na změnu úrokové sazby z vkladů a úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření, bude nová roční úroková sazba z vkladů stanovena ve výši jedné poloviny diskontní sazby České národní banky platné ke dni 31. 10. předcházejícího kalendářního roku (více na www.cnb.cz). Pokud by nebyla v budoucnu diskontní sazba Českou národní bankou vyhlašována, použije se sazba, která ji nahradí. Takto vypočtená sazba se zaokrouhlí matematicky na dvě desetinná místa. Nová roční úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření bude stanovena jako nová roční úroková sazba z vkladů navýšená o 3 procentní body.
  3. O změně úrokových sazeb banka klienta informuje.
 2. Cílová částka
  1. Cílová částka je podstatnou náležitostí smlouvy. Jejím dosažením je naplněn účel, pro který byla smlouva uzavřena.
 3. Trvání smlouvy a některá ustanovení k výpovědi smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Dosažením cílové částky dochází ke splnění účelu smlouvy, přičemž naspoření cílové částky má ve vztahu k závazkům založeným smlouvou rozvazovací povahu, jejímž důsledkem je zánik smlouvy.
  3. Jednotlivé způsoby ukončení smlouvy jsou upraveny též v čl. 9 Všeobecných podmínek.
  4. Klient má právo smlouvu kdykoliv vypovědět
  5. Banka má právo před uplynutím doby stanovené zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory smlouvu vypovědět v případě, že zůstatek na účtu klienta je záporný a od uzavření smlouvy uplynulo minimálně 12 měsíců.
  6. Banka má právo smlouvu vypovědět bez udání důvodu po uplynutí doby stanovené zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory.
 4. Některá ustanovení o úvěru ze stavebního spoření
  1. Úvěr ze stavebního spoření může banka klientovi poskytnout po splnění podmínek pro přidělení cílové částky a dalších podmínek stanovených v Čl. 13 Všeobecných podmínek.
  2. Pro vznik nároku na přidělení cílové částky dle Čl. 12 Všeobecných podmínek musí ukazatel zhodnocení smlouvy dosáhnout minimálně hodnoty 64.
  3. Klient prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí s tím, že v případě významné změny objemu prostředků ve Fondu stavebního spoření dle Čl. 10 Všeobecných podmínek, v souvislosti se změnou strategie, postupů nebo mechanismů zavedených bankou, zajišťujících její bezpečný a spolehlivý provoz a krytí rizik, je banka oprávněna dle Čl. 11 Všeobecných podmínek opakovaně měnit minimální hodnotu ukazatele zhodnocení požadovanou pro přidělení cílové částky, maximálně však jedenkrát ročně o hodnotu 15. O změně minimální hodnoty ukazatele zhodnocení požadované pro přidělení cílové částky banka klienta informuje.
  4. Pokud smlouva o úvěru odkazuje na ujednání této smlouvy nebo jejích příloh, zavazují se smluvní strany jimi řídit po celou dobu trvání smlouvy o úvěru.
 5. Některá ustanovení o úhradách
  1. Vklady klienta budou přednostně použity na zaplacení úhrad za poskytované služby. Tyto částky se nezahrnují do uspořené částky.
  2. Výše úhrady za vedení účtu klienta a výše úhrady za výpis z tohoto účtu jsou stanoveny v Sazebníku platném ke dni uzavření této smlouvy. Klient bude hradit úhrady v jejich stávající výši do doby, než banka uplatní své právo změnit tyto úhrady postupem dle odst. 5.3 této smlouvy.
  3. Banka má právo opakovaně měnit úhradu za vedení účtu klienta a úhradu za výpis z tohoto účtu, a to jedenkrát ročně vždy k 1. dubnu takto:
   1. a) po dobu 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy o míru inflace definovanou v Čl. 19 Všeobecných podmínek a zveřejněnou Českým statistickým úřadem za měsíc říjen,
   2. b) počínaje 73. měsícem ode dne uzavření smlouvy o 10 % stávající úhrady nebo o míru inflace definovanou v Čl. 19 Všeobecných podmínek a zveřejněnou Českým statistickým úřadem za měsíc říjen, podle toho, který ukazatel bude vyšší.
  4. Úhrada za ukončení smlouvy před uplynutím doby stanovené zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory je stanovená Sazebníkem platným ke dni uzavření smlouvy a po dobu 72 měsíců od uzavření smlouvy je neměnná.
  5. Ostatní úhrady dle Sazebníku je banka oprávněna klientovi účtovat (tj. zatížit účet klienta) v souvislosti s provedením sjednané služby, a to ve výši stanovené v aktuálně platném Sazebníku. Banka má právo opakovaně měnit výši ostatních úhrad, a to jedenkrát ročně vždy k 1. dubnu.
  6. O změně výše úhrad banka klienta informuje vždy nejpozději 2 měsíce přede dnem platnosti upravené výše úhrad a nový Sazebník zveřejní v sídle banky, na poradenských místech banky a na www.rsts.cz.
 6. Některá ustanovení o službách Internetového a telefonního servisu
  1. Pokud klient v této smlouvě žádá o aktivaci služeb internetového servisu, řídí se tato služba příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek, zejména Čl. 25 (Služby internetového a telefonního servisu). V případě, že ve smlouvě není uveden mobilní telefon (registrovaný) a e-mailová adresa (registrovaná) pro účely komunikace s klientem prostřednictvím internetového, příp. telefonního servisu, nebude příslušná služba klientovi aktivována.
 7. Některá ustanovení o doručování a právním jednání smluvních stran
  1. Doručování dokumentů a informací ze strany banky klientovi se uskutečňuje při osobním jednání, korespondenční cestou (prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem nebo jiným podobným způsobem), prostřednictvím internetového servisu, prostřednictvím datové schránky klienta nebo e-mailem. Zmaří-li klient vědomě dojití dokumentu, platí, že bylo řádně doručeno. Má se za to, že došlá zásilka, kterou banka odeslala klientovi prostřednictvím držitele poštovní licence, byla doručena třetí pracovní den po odeslání zásilky (na adresu v jiném státu pak patnáctý pracovní den). Další způsoby doručování jsou upraveny ve Všeobecných podmínkách (zejména Čl. 24 a 25) a klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl s příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek seznámen.
  2. Dokumenty klienta v písemné podobě se považují za doručené bance dnem doručení do sídla banky, tj. na adresu Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3. Má se za to, že došlá zásilka, kterou klient odeslal bance na adresu jejího sídla prostřednictvím držitele poštovní licence, byla bance doručena třetí pracovní den po odeslání zásilky.
  3. Právní jednání a úkony smluvních stran jsou definovány v Čl. 20 Všeobecných podmínek a klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl s příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek seznámen.
  4. Klient se zavazuje při změně osobních údajů (např. příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu) nebo jiných kontaktních údajů (např. adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, ID datové schránky) sdělit bance neprodleně aktuální údaje, a to zasláním oznámení o změně. K oznámení o změně osobních údajů je třeba přiložit kopii dokladu prokazujícího tuto změnu, k němuž klient připojí svůj souhlas s pořízením této kopie. Smluvní strany si sjednávají, že v návaznosti na změnu osobních anebo kontaktních údajů klienta není nutné sjednávat dodatek k této smlouvě a banka změněné údaje zaeviduje na základě oznámení klienta.
 8. Další ustanovení
  1. Klient souhlasí s tím, že banka je oprávněna započíst si k uhrazení jakékoliv své splatné pohledávky za klientem veškeré pohledávky klienta za bankou, a to i nesplatné bez ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývají. Banka a klient se výslovně dohodli, že banka je též oprávněna započíst proti pohledávkám klienta i takové své pohledávky, které jsou promlčené, pokud promlčení nastalo po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.
  2. Klient bere na vědomí, že banka v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebude akceptovat úpravy textu, dodatky a odchylky od textu smlouvy zpracovaného bankou.
  3. Podpisem této smlouvy klient potvrzuje, že byl informován o možnosti seznámit se se způsoby zpracování a ochrany svých osobních údajů prostřednictvím Informačního memoranda o zpracování osobních údajů v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. (dále jen „Informační memorandum banky“), dostupného na www.rsts.cz.
  4. Klient může vyjádřit souhlas, aby banka jeho osobní údaje nebo údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, obsažené v této smlouvě, poskytla též smluvním partnerům banky a členům finanční skupiny vyjmenovaným v Informačním memorandu banky za účelem nabídky produktů a služeb těchto smluvních parstnerů anebo sama tyto údaje za tímto účelem využila. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v Informačním memorandu banky.
  5. Klient prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty veškeré informace ve smyslu § 1828 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, potřebné pro rozhodnutí o uzavření této smlouvy a že informace a údaje obsažené v této smlouvě, včetně příloh, odpovídají informacím poskytnutým klientovi před uzavřením smlouvy.

Poznámka: Do pole „Pracovní zařazení“ se vyplňuje číselný kód odpovídající současnému pracovnímu zařazení klienta, resp. jeho zákonného zástupce: 1 - zákonodárci a řídící pracovníci, 2 - specialisté, 3 - techničtí a odborní pracovníci, 4 - úředníci, 5 - pracovníci ve službách a prodeji, 6 - kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, 7 - řemeslníci a opraváři, 8 - obsluha strojů a zařízení, montéři, 9 - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 10 - zaměstnanci v ozbrojených silách, 11 - nezaměstnaní, studenti, důchodci a v domácnosti. V případě souběhu více zaměstnání / podnikání se uvádí pouze pracovní zařazení, které je významnějším zdrojem příjmů.
Kontaktní formulář

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a již brzo se vám ozveme.

Pro odeslání prosím vyplněte všechna povinná políčka označená šipkou.

Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Raiffeisen stavební spořitelna (IČO: 49241257, se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a to pro účely vyřízení zaslaného dotazu.

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.

Zeptejte se nás i po telefonu

Naši operátoři Vám jsou k dispozici pondělí – pátek od 8.00 do 20.00 na telefonním čísle 800 11 22 11

×